diogenes-laercio

Діоген Лаертський написав історію грецької філософії, проте вона не мала так би мовити систематичності, а була хаотичною, в ній не було ніяких хронологічних меж. В тім Діоген став сам досліджувати філософську думку античного часу. Історія філософії Стародавньої Греції Діогена нараховує десять книг. Першу книгу він присвячує для сімох мудреців – греків, другу – Анаксимандру, Сократу і його учням, третю – філософу Платону, четверту – учням Платона, п’ята книга розповідає про Арістотеля та його слухачів, шоста – про школу кінніків і Антисфена, сьома – розповідає про стоїків, восьма – розкриває філософа Піфагора і його учнів, дев’ята – про Геракліта та елеатську школу, ранній атомізм, Протагора, Пірона, Тимона, а десята – присвячується Епікуру і його послідовникам.

Діоген Лаертський був не тільки збирачем, а й компілятором, тому в його творі можна знайти масу цікавих речей: анекдотів, легенд, не точно вказаних даних. В тім значення його праці є неоціненим внеском у розбудову і формування усієї елліністичної культури тієї доби. Оскільки його праця є головною із джерел з історії філософії Стародавньої Греції

Його твори є відображенням елліністичного світогляду, різних поглядів, розумінь, сприйняття світу, культури, життя і побуту Стародавньої Еллади. Саме тому його твори є легко доступними і водночас такими, що розкривають картину буття світу. Хоч достеменної інформації про Діогена Лаертського є мало, проте це дає можливість для ретельного дослідження  цієї особистості в історії грецької філософії.

Богдан Стрикалюк

Магістр  релігієзнавства