11 листопада 2016 року у стінах Національного університету «Острозька академія» пройшов міжнародний семінар, присвячений двом відомим філософам: турецькому – Саїду Нурсі та українському – Григорію Сковороді.

У семінарі взяли участь професори, громадські діячі з Туреччини та України. Розпочався захід о 10 годині з привітання гостей та учасників семінару. Вітальне слово було надано кандидату філософських наук, голові центру ісламознавчих досліджень, сходознавцю Михайлу Якубовичу. Він розповів про важливість семінару, присвяченого великому Саїду Нурсі та визначному українському філософу та письменнику Григорію Сковорді. Такі обговорення, на думку Михайла Якубовича, дозволяють познайомитися з українською та турецькою культурами, а також досліджувати спільну історичну спадщину, проводити паралелі.

jjjj

Наступним привітав учасників та гостей семінару Саїд Y??ce(Юльче), директор Стамбульського фонду науки і культури. Він подякував організаторам та керівництву Національного університету «Острозька академія» за гостинність та можливість проведення такої зустрічі. Пан Саїд розповів про важливість таких заходів, адже Григорій Сковорода та Саїд Нурсі – це визначні люди, які в своїх країнах відіграють величезну роль.

Після привітань виголошувалися доповіді учасників семінару.

Викладач інституту султана Мехмета Алпарслан  розповів про «Духовні виміри людських істот у моделі соціального життя у вченні Саїда Нурсі». Після вищезазначеної доповіді учасники воркшопу пішли обідати.

Згодом розпочалася наступна сесія, яку продовжив викадач Стамбульського університету ?smail Hac?nebio?lu. Він  розповів про «Епістеологічне коло: читання через Рісале-і Нур».  Однією з фундаментальних доповідей семінару була розповідь відомого українського філософа, науковця, доктора філософських наук, проректора Національного Університету «Острозька академія» Петра Кралюка на тему: «Григорій Сковорода та Саїд Нурсі: паралеллі». (До речі, ця доповідь була перед зустріччю опублікована на найпопулярнішому релігійному українському ресурсі РІСУ). Проаналізувавши життя та вчення Саїда Нурсі та Григорія Сковороди, професор Петро Кралюк знайшов чимало подібностей у поглядах та житті двох великих людей.

Далі продовжив першу сесію Hakan G??lerce, який розповів про відомий текст Саїда Нурсі «Дамаська проповідь або проповідь, яка лікує духовні проблеми сучасного світу». У своєму повідомленні доповідач проаналізував проповідь Саїда Нурсі, окреслив її основні думки, а також визначив поради мислителя, які можуть вирішити проблеми сучасності. Доктор Соломія Вічар розповіла про асоціації з Кораном у філософії Григорія Сковороди. Після вищезазначеної доповіді закінчилась перша сесія, і слухачі та гості пішли на каву-брейк.

Згодом розпочалася друга сесія, першим доповідачем якої був декан гуманітарного факультету, доктор філософських наук Дмитро Шевчук. Він розповів про важливість філософських ідей Саїда Нурсі, які допоможуть вирішити соціальні та політичні проблеми сучасності. Завершив воркшоп та другу сесію  Raif ?zt??rk, викладач Стамбулького універистету. Доповідач ознайомив слухачів із власними філософськими роздумами навколо праць та діяльності Саїда Нурсі. Варто зазначити, що розповідь була надзвичайно емоційніою.

Схожі воркшопи потрібно проводити регулярно, щоб знайомитися з великим філософами, громадськими діячами з інших країн і водночас, популяризувати українську історію, культуру, її визначних письменників та філософів за межами країнами. Саме такі заходи відкривають іноземцям серце української нації!

 

November 11, 2016 in the walls of the National University “Ostroh Academy” was an international seminar dedicated two famous philosophers: Turkish – Said Nursi and Ukrainian – Gregory Skovoroda.

The seminar was attended by professors and public figures from Turkey and Ukraine. The event started at 10 am with a welcome visitors and workshop. Welcoming remarks were given PhD, Head of the Centre of Islamic Studies, orientalist Mykhaylo Yakubovych. He spoke about the importance of the seminar, dedicated to the great Said Nursi and outstanding Ukrainian philosopher and writer Gregory Skovordi. Such discussions, according to Mykhaylo Yakubovych, can meet with Ukrainian and Turkish cultures, and explore common historical heritage, to draw parallels.

Another welcomed the participants and guests of the workshop Said Y??ce (Yulche), director of the Istanbul Foundation of Culture and Science. He thanked the organizers and the leadership of the National University “Ostroh Academy” for the hospitality and the possibility of holding such a meeting. Mr. Said described the importance of measures such as Gregory pan and Said Nursi – is outstanding people in their countries play an important role.

After greetings pronounced reports of the workshop.

Teacher Institute Sultan Mehmet Alparslan A??kgen? spoke about “the spiritual dimension of human beings in the model of social life in the teachings of Said Nursi.” After the above-mentioned report workshop participants went to dinner.

Later began the next session, which continued vykadach Istanbul University ?smail Latif Hac?nebio?lu. He spoke of “Episteolohichne circle: reading through Risale-i Nur”. One of the fundamental workshop reports was the story of the famous Ukrainian philosopher, scientist,proffesor, pro-rector of the National University “Ostroh Academy” Petro KRALUK on “Gregory pan and Said Nursi, parallel.” (Incidentally, this report was published before the meeting on the most popular religious RISU Ukrainian resource). After analyzing the life and teachings of Said Nursi and Gregory Pans Professor Petro KRALUK found many similarities in the views and lives of two great

Then continue the first session Hakan G??lerce, who spoke about Said Nursi known text “Damascus sermon or homily, which heals the spiritual problems of the modern world.” In his message the speaker reviewed the sermon Said Nursi, outlined its main ideas and tips identified thinker who can solve the problems of today. Ph.D. Salome Vichar described the association with the Koran in his philosophy. After the above-mentioned report ended the first session, and participants and guests went for a coffee break.

Later began the second session, which was the first speaker Dean of the Faculty of Humanities, Ph.D. Dmitry Shevchuk. He spoke about the importance of the philosophical ideas of Said Nursi to help solve social and political problems of our time. Workshop and finished second session Raif ?zt??rk, teacher Stambulkoho univerystetu. The speaker briefed the audience with their own philosophical reflections about the works of Said Nursi and. It should be noted that the story was extremely emotsiynioyu.

Similar seminar should be conducted regularly to get acquainted with the great philosophers, public figures from other countries and at the same time promote Ukrainian history, culture and its prominent writers and philosophers outside the country. Such measures are open to foreigners Heart Ukrainian nation!

Текст Ігор Дмитрук

Адаптація тексту англійською мовою Віталій Щепанський