Що    взагалі  є  предметом   сучасної  психології  як наукової  дисципліни?  Попередньо  визначивши  психологію  як термін,  необхідно  зрозуміти  і  сам  її  предмет.  Тому  постає    питання  предмету  психології.

Предметом  психології  як  для  сучасної  самостійної  наукової  дисципліни  виступає  людська  психіка,  що  є  вищою  формою  взаємозв’язку  між  живими  істотами  та  цим  світом,  оскільки  сама  виражається  через  їхню  здатність  реалізувати свої   спонукання  та  діяти  на  інформативній   основі  про них.  На  людському  рівні  психіка  набуває  якісно  новий   характер,  оскільки  сама  біологічна  природа  людини  перетворюється  під  дією  соціокультурних  факторів.  З наукової  токи  зору,  психіка   є тим   посередником  між суб’єктивним  та  об’єктивним  світом,  реалізуючи  уявлення  про  співіснування   у  людині  зовнішнього,  внутрішнього,  тілесного,  душевного.  Натомість  об’єкт  психології  демонструє  нам  основні   закономірності  психіки  людини  як  особливою форми її   поведінки  і  тварин.  Така  форма   життєдіяльності   може  вивчатися   та  досліджуватися    різними галузями  психології  як  сучасної  та  самостійної  науки.  Тому  ці галузі   демонструють  в якості  об’єкту   психічні  норми та патологію  людини,  види  діяльності,  розвиток  не  лише  психіки  людини, а й тварини також,  відношення  людини  до  природи  та  соціуму.

Масштабність предмету  психології  і  його здатність  виділитись   у її складі  різних  об’єктів   привело  дослідження   до  того, що   в рамках  сучасної  самостійної  психології  як науки   виділяються   теорії,  зорієнтовані   на наукові  ідеали  та   психологічна  практика,  зосереджена  на  виробленні  спеціальних  психічних  технік  впливу  на  людську  свідомість  і   її  управлінням.  Наявність  невимірності  теорій  в психології породжує  нову  проблему   відмінності  предмету  та об’єкта  психологічної  науки. Наприклад,  об’єктом    дослідження  для  біхевіориста  є  поведінка,  християнського  психолога  –  знання  гріховних  людських  пристрастей та  мистецтво  пастиря  їх  лікувати,  психоаналітик  досліджує  без свідоме і інші.

За звичай  постає питання:  чи  можна  стверджувати  про  психологію  як  єдину науку,  яка  має  у своїй  осевої   предмет  та  об’єкт  дослідження, і  чи  варто   визнавати  наявність  безлічі психологій?  На  сьогодні  психологи  притримуються   такої  думки:  психологія  є  єдиною наукою,  маючи  в собі  як  предмет так  і об’єкт.  Вона  вивчає  факти  психічного  життя,  розкриває  закони,  яким підпорядковуються  психічні  явища. І  яким би  складним  шляхом  не просувалася  психологічна  думка,  змінюючи   об’єкт  і  глибоко  проникаючи  у масштабний  предмет,  якими  б знаннями  вони  не  змінювалися  або ж збагачувалися,   якими  термінами  не  позначалися  б,  можна  виділити  блок основних  понять,  характерні  об’єкту  психології  і  її відрізнення  від інших  наук.  Розвитком  будь-якої  науки  є  створення  категоріального  апарату. Категоріями  називають   форми  людського  мислення,  початкові  поняття  у  пізнавальному  процесі  тієї  або ж іншої  сфери  життєдіяльності. Психологія  також  має  набір  категорій  і  свій категоріальний  апарат.  У  свою  чергу  категоріальний  апарат  психології   включає  в собі  блок  понять:

  • психічні процеси
  • психічні стани
  • психічні властивості  особистості
  • психічні новоутворення

Перше  поняття  стосується  психічних  явищ  як  динамічного  процесу,  який  породжує  у  людині    визначені   результати  під  виглядом образів, почуттів,  думок. Друге  –  пов’язане  з  різними  станами людини:  бадьорість,  придушеність,  працездатність,  спокій, дратівливість.  Третє  –  відноситься   до  загальної  направленості  тієї  чи  іншої  життєвої  мети,  темперамент,  характер,  здібності,  що  є  властивими  для  людини   на  протязі  довгого періоду  її життя,  такі наприклад  як  працелюбність  та  товариськість.  Четверте  ж  торкається   набутих  людиною   протягом  життя  знань,  умінь,  навичок  як результату  активності  індивіда (особистості).  Звичайно  усі ці  психічні  феномени  не можуть існувати  окремо  або ж  бути  ізольованими,  навпаки  вони   тісно  поєднані  і доповнюють  один  одного.  Так наприклад  бадьорий стан   людини  загострює  процес  уваги,  тоді  ж  як  придушений –  є  наслідком  погіршеного процесу  людського сприйняття.

І і Б