Політологія  як  наука  виникає  в період розвитку  людської цивілізації.  Поява  цієї науки  безпосередньо   пов’язана  з  пошуком  устрою влади та держави.  Поняття «політологія»  означало  вчення  про  політику,  політичне життя.  Сам термін  складається  із двох  грецьких слів  «πολιτικα»  – державні справи та «λόγος» – слово, вчення.

Ці  терміни    було  введено  філософами   Арістотелем та Гераклітом.  Даний  термін  походить  від  грецького слова «πολις» , що означає  державу в державі або ж соціально- економічне  та політичне життя.  Основну полісу  складають  вільні  громадяни,  які  мають право  на  земельну власність  та  вирішувати  питання  життєдіяльності.

Політологія як наука

Імпульс  до розвитку  політичної науки   було  дано  в  полісах,  де  участь  у політичному житті  та відповідальні  державні  рішення  приймали   громадяни.   У цей період  з’являються  політичні  праці Платона, які стосуються  державних  законів, держави,  арістотелівський трактат  «Політика»  в  яких  були прийняті  спроби  хоча б знайти  оптимальні форми  державного  правління. Античні  політичні  мислителі  намагаються   розглянути  політичні  проблеми  в межах  філософії,  які переплітаються  з релігійною, космологічною, етичною, естетичною ідеєю.

Об’єктом  для теоретичного аналізу  філософів є держава.  Вона  стає  важливою  формою  суспільної організації  та  феноменом  політичного життя.  В результаті  руйнації  античної цивілізації   політологія  перебувала  у стані стагнації.  Нового імпульсу  її  надав  період  Відродження, особливо  італійський  філософ Ніколо Макіавеллі. Він  відділяє  політологію  як самостійну  площину  знання  від  етики, релігії, філософії.  Хоч  і політика на думку  Макіавеллі  підпорядкована  власним  закономірностям, проте  маючи специфічну  природу  не  можуть співпадати з  моральними  нормами,  серйозно  їм  суперечать.

Відкинувши  роздуми  про  справедливість  та  політичну моральність ,  розглядає  державу  як організацію держави,  яка  утверджується  з  допоміжними засобами.  Це власне  сприяло  зближенню  теорії  та практики,  підпорядкувало  політичні  дослідження  вирішенню  практичного  завдання.   Політологія як наука   розвивається  у працях  представників  просвітництва  – Гобса, Лока, Монтеск’є, Руссо, а також  Медісона, Берка, Міля, Токвіля,  в тому  числі  німецької  філософії  –  Маркса, Енгельса, тощо.

Як наслідок, в політології  виникають  різні  теорії:  про природнє право, суспільний договір,  народний суверенітет, поділ  влади, громадянське суспільство, правову державу.

Дисциплінарне  розмежування  політології  серед інших  соціальних та гуманітарних наук  відбувається  на початку  ХХ століття.  Відтак  політологія  стає самостійною науковою  дисципліною.

 Богдан  Стрикалюк