Національна академія наук України

Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України

Інститут народознавства НАН України

Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України

Національна академія мистецтв України

Інститут культурології НАМ України

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

Міністерство культури України

ГО «Товариство українських філософів і релігієзнавців»

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди
Український центр культурних досліджень

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський міжнародний університет

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Львівська національна академія мистецтв

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Харківська державна академія культури

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова

Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Центр європейських гуманітарних досліджень

Український філософський фонд

Асоціація філософського мистецтва

ГО «Конгрес українських керамологів»

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ

ФІЛОСОФСЬКО-КЕРАМОЛОГІЧНИЙ СИМПОЗІУМ
«ЕСТЕТИКА БУТТЯ. ДІАЛОГИ ЕПОХ І КУЛЬТУР»

до 90-річчя від дня народження філософа й керамолога,

 доктора філософських наук, професора

ЛЕОНІДА СМОРЖА

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ  ФІЛОСОФСЬКО-КЕРАМОЛОГІЧНИЙ СИМПОЗІУМ  «ЕСТЕТИКА БУТТЯ. ДІАЛОГИ ЕПОХ І КУЛЬТУР» до 90-річчя від дня народження філософа й керамолога,  доктора філософських наук, професора  ЛЕОНІДА СМОРЖА

Місце проведення:    Гончарна столиця України – містечко Опішне (Полтавщина) – один із найславетніших центрів етнічної самобутності українців

Час проведення:          20-22 вересня 2017 року

Мета: розвиток науки про чуттєве пізнання світу; вивчення природи естетичної свідомості; актуалізація філософських студій мистецтва; обговорення сучасних проблем філософії, естетики й керамології; з’ясування внеску Леоніда Сморжа в розвиток української естетики й філософії загалом, української керамології, колекціонерства, популяризацію народного мистецтва

У програмі:  науковий симпозіум, стендові доповіді // презентації філософських центрів України // показ ретрофільмів про Леоніда Сморжа та філософію гончаротворення // виставка унікальних видань, фото- та архівних матеріалів з колекції Меморіального музею-садиби філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа // відкриття меморіальної дошки Леоніду Сморжу на Стіні Гончарної Слави України // відкриття бюста в музеї-садибі та пам’ятника на могилі Леоніда Сморжа // презентація книги Леоніда Сморжа «Спогади про незабутніх і незабутнє» // презентації нових книг з проблематики філософії культури та мистецтва // відкриття парку глиняних скульптур «Філософія буття» // художній пленер студентів мистецьких навчальних закладів України «Філософські етюди» // офіційна церемонія оголошення й нагородження переможців ХІІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе-2017»

Основна наукова проблематика: історичний розвиток естетичних знань // естетична думка України // категорії естетики, естетичної свідомості // естетичні аспекти історії мистецтва // історичний розвиток художніх уявлень // закономірності чуттєвого пізнання й художньої творчості // суспільні й трансперсональні функції мистецтва // сучасні художні течії // сучасна специфіка естетичного освоєння світу // школи в українській естетиці // особливості відображення дійсності засобами мистецтва // естетика й екологія // естетичне і художня творчість // естетика довкілля людини та способи її формування // дизайн як вид естетичної творчості // технічна естетика // аксіологічні проблеми естетики // синтез мистецтв // естетичні проблеми художньої критики // соціологія мистецтва // філософські аспекти українського поетичного кіно // народне, масове й елітарне мистецтво // естетичне виховання і його проблеми // естетика й мистецтво в культурних і цивілізаційних процесах // філософські аспекти мистецького спротиву // філософське мистецтво // мистецтво як розв’язання суперечностей людського буття // художній талант і свобода // духовне життя особистості // роль визначних постатей мистців, діячів науки й культури
в процесі формування національної свідомості та національної ідентичності // філософія моди // проблеми творчої особистості у філософських і керамологічних працях Леоніда Сморжа // мистецтво кераміки як засіб гармонізації духовного світу людини // гончарство як унікальне поліінформативне джерело про закономірності розвитку духовної й матеріальної культури // художньо-естетичні аспекти вивчення глиняних виробів різних історичних епох // роль музеїв у формуванні естетичних смаків різних рівнів // естетика
в гончарстві, кераміці // гончарство як форма гармонізації людини з природою // гончар як творець духовних цінностей // приватні й державні колекції кераміки: філософія колекціонерства // філософія гончарської дороги // історія формування приватної колекції Леоніда Сморжа (кераміка, живопис, іконопис, писанки, вишивки) // роль Леоніда Сморжа в розвитку української естетики й керамології

До участі запрошуються:

філософи, керамологи, культурологи, мистецтвознавці, історики,
археологи, етнологи, краєзнавці, музеологи, колекціонери, мистці,
академічні наукові установи, вищі навчальні заклади, музеї,
громадські організації, творчі спілки

Робочі мови Симпозіуму:
українська, англійська

Заявки на участь приймаються до 25 серпня 2017 року
за адресою:

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

вул.Василя Кричевського, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна;

тел. (05353) 42416, 42415, (067) 5313004; факс: (05353) 42416;

e-mail: opishne-museum@ukr.net

Тема доповіді включається до програми Симпозіуму
лише за умови отримання Оргкомітетом
тексту доповіді в електронному вигляді не пізніше 10 вересня 2017 року
(вимоги до оформлення дивіться в додатку)

Детальна інформація:

тел./факс (05353) 42175, 42416; тел.: (05353) 98129, (067) 5574757

ceramology@ukr.net; opishne-museum@ukr.net

www.ceramology-inst.gov.ua; www.opishne-museum.gov.ua

Куратор – Вікторія Зубань,

завідувач Меморіального музею-садиби
філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа

(050) 8652502; smorzh-museum@ukr.net; viktory_zuban@ukr.net 

Вимоги
до оформлення заявок та доповідей:

Заявку в електронному вигляді просимо надсилати за адресами:
е-mail: ceramology@ukr.net; opishne-museum@ukr.net

Тема доповіді включається до програми Симпозіуму лише за умови отримання Оргкомітетом тексту доповіді в електронному вигляді за зазначеними вище адресами
не пізніше 10 вересня 2017 року.

Під час реєстрації обов’язково необхідно надати підписаний автором паперовий текст доповіді. На початку тексту слід зазначити прізвище та ім’я, науковий ступінь, учене звання, почесне звання, посаду й місце роботи автора.

Доповідь українською мовою необхідно друкувати на принтері, з одного боку паперу формату
А-4. Усі сторінки рукопису повинні мати суцільну нумерацію. Рукописні вставки та вклейки не дозволяються. Текст подається у редакторі Microsoft Word. Шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Загальний обсяг доповіді не повинен перевищувати 20 сторінок (без ілюстрацій).

Посилання на джерела подаються наприкінці доповіді алфавітним списком, за правилами бібліографічного опису наукових видань з обов’язковим зазначенням: місця видання, видавництва, року видання, тому, книги, номера видання, сторінки використаної цитати. Скорочені (абревіатурні) посилання на періодичні видання не дозволяються. Усі посилання необхідно подавати мовою оригіналу в алфавітному порядку та нумерувати. У тексті бібліографічні посилання позначаються цифрами у квадратних дужках, наприклад: [1, с. 5].

Ілюстрації необхідно нумерувати згідно з порядком посилань на них у тексті доповіді. Для всіх видів ілюстрацій подається загальна нумерація. До кожної ілюстрації інформація-легенда додається в такій послідовності: Автор. Назва. Матеріал. Техніка. Розміри. Місце виготовлення (побутування). Датування. Місцезнаходження. Шифр зберігання. Автор ілюстрації чи фото. Публікується вперше чи повторно. Для археологічної кераміки слід зазначити назву поселення, де знайдено виріб, час її виготовлення, належність до певної археологічної культури, місце зберігання. Для ілюстрацій слід вживати слово «малюнок», а не «рисунок».

Ксерокопії репродукцій чи фотографій не приймаються.

Електронні файли ілюстрацій подавати окремо від основного тексту доповіді у форматі jpg (tif) без стискання, 300 dpi (того ж розміру, що й бажана репродукція).

До кожного матеріалу необхідно додати резюме й ключові слова українською та англійською мовами, тексти яких мають бути ідентичними. Не приймаються переклади англійською мовою, зроблені винятково за допомогою комп’ютерних технологій.

До згадуваних у тексті доповіді прізвищ слід подавати не ініціали, а повні імена.

Автори відповідають за повноту висвітлення питання, системність викладу, достовірність наведених фактів та їх автентичність, правильне цитування, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв і т.п.

Оргкомітет зберігає за собою право скорочувати доповіді та правити мову з урахуванням сучасної керамологічної термінології. Подані матеріали не повертаються.

Участь у Симпозіумі безкоштовна.

За результатами роботи буде опубліковано окремий науковий збірник матеріалів Симпозіуму.

ОРГКОМІТЕТ