У науковій літературі «метод» – це впорядкований спосіб досягнення означеної цілі або вирішення питання чи проблеми. Саме слово «метод» походить з древньогрецької мови та означає «шлях дослідження».

Метод у науці соціології – це система засобів та прийомів, які використовуються для отримання знань та інформації про соціальну реальність, про соціальні процеси, взаємодію індивідуумів, настрій у соціальних групах, взаємодію спільнот між собою тощо. Це шлях до глибинного розуміння предмету вивчення, система знань якими користуються соціологи.

Методи соціології

Поділяють два види методів соціології.

Перший – це спеціальні методи або, як їх ще кваліфікують, методи безпосередньо добору інформації. Сюди відносяться аналіз документів, методи опитування, спостереження, експерименти тощо.

Другий вид – це загальнонаукові методи або методи аналізу зібраної інформації. До них відносять систематизування даних, описування, дедукцію, шкалювання тощо.

На методах добору інформації слід зосередитись детально.

Метод спостереження – це добір матеріалу шляхом планомірного візуального вивчення подій, що відбуваються у соціумі. Спостереження мають систематичний характер.

Метод опитування – цей метод поділяється на анкетування та інтерв’ювання респондентів. При анкетуванні респондент самостійно читає добірку питань та заповнює відповіді. При інтерв’юванні респонденту зачитують питання і фіксують його відповіді. Метод опитування забезпечує близько 90% усієї зібраної соціологами інформації.

Опитування може бути очним (коли інтерв’юер та респондент безпосередньо спілкуються один з одним), заочним (опитування поштою та телефоном) та експертним (інтерв’юер є експертом у галузі, в рамках якої проводиться опитування).

Метод експерименту – це збір інформації шляхом впровадження у соціальне середовище (фокус групу) певного індикатору та спостереження за змінами у ньому при взаємодії з соціумом.

Аналіз документів – збір даних шляхом вивчення предметів, створених людиною для зберігання та розповсюдження інформації. Документи поділяються на ті, що створені приватною особою та ті, що створені посадовими особами або юристами.

В залежності від того, для яких сфер і для вивчення яких процесів застосовуються методи, вони суттєво варіюються. В окремо взятому дослідженні соціологи можуть поєднувати декілька методів забору інформації для більш глибокого вивчення явища.

Степан Гудзенко