Через те що наука «соціологія» ще досить молода навіть самі соціологи інколи не можуть дійти згоди щодо визначення її предмету. Проте всі вони погоджуються, що основне завдання науки – вивчення та аналіз соціальної дійсності задля того, щоб мати глибше розуміння взаємозв’язків соціуму.

Для ліпшого пізнання та об’єктивної оцінки соціальної реальності виділено низку категорій соціології, дотримуючись яких працюють спеціалісти.

Категорії – це найбільш загальні основні поняття, що відбивають соціальну дійсність як певну єдність у її розвитку та становленні.

У зв’язку з тим, що соціологія – наука молода, не існує її впевненого поділення на категорії, тому різними спеціалістами пропонуються різні принципи категоризації.

У глобальному розумінні соціологію поділяють на макросоціологію та мікросоціологію.

Макросоціологія вивчає суспільство у цілому, великі групи, структури та процеси. Мікросоціологія зосереджується на вивченні індивіда, дії.

Згідно підходу Оґюста Конта категорії соціології можна поділити на два типи:

  • ті, що вивчають соціальну статику (індивіда, групу, колектив тощо);
  • ті, що вивчають соціальну динаміку (соціальний розвиток, зміни у соціумі тощо).

Існує і інший розподіл, що включає:

  • загальнонаукові категорії, що соціологічно інтерпретовані (а саме соціальний розвиток, соціальна система, соціальна структура тощо);
  • власне соціологічні категорії (а саме соціальний інститут, соціальний статус тощо);
  • категорії, що наближені до соціології дисциплін (а саме особистість, культура, влада тощо).

В окрему групу відокремлюють процедурні категорії, що розкривають методику соцдосліджень. Це різного роду анкетування, опитування, спостереження, аналіз документів тощо.

Існує й ще одне поділення на таки категорії, які:

  • ті, що відображають соціальні процеси, як-то виховання, соціалізація, соціальна активність тощо;
  • ті, що відображають соціальні спільноти, як-то група, колектив, клас тощо;
  • ті, що відображають соціальні зв’язки, як-то соціальний інститут, соціальні відносини тощо;
  • ті, що відображають соціальний розвиток, як-то соціальний ріст, деградація тощо.

Отже, як і будь-яка інша наука, соціологія має свої категорії, що відображають саму сутність і логіку її предмету ті методики. Система категорій соціології є основою для вивчення та пізнання соціологічних процесів.

Іван Гудзенко