kapitalСпробуємо  дізнатись  про  капітал Карла Маркса і його основні  філософські ідеї. У попередніх статтях  ми вже  згадували  про  стоїцизм, на основі ідей  якого і виникла марксистська філософія. Але спершу ніж перейти  до  загальних  концепцій, потрібно з’ясувати   про   напрацьований   труд «Капітал».

Книга  К. Маркса  складається  з чотирьох  томів.  Перший  її  том    складається  з 7  підрозділів і 5 розділів.  Предметом  дослідження  цього тому є процес  накопичення капіталу. Підрозділ  першого тому   присвячений проблемі  аналізу  товару  та його властивостей.  У другому підрозділі  книги  поданий аналіз   перетворення  матеріальних цінностей в капітал.  Марксом вводиться  вперше  поняття  товару – робочої сили. Він  доказує, що  об’єм  робочої сили  на капітал  проходить  власне через   обмін  еквівалентами.

Працівник намагається  створити  вартість  більшу, ніж у робочої сили.  Підрозділи  третій і п’ятий  присвячені  в першу чергу питанню  теорії  додаткової вартості.  Тут розкриваються  причини і проблеми зіткнення  двох класів: буржуазії і пролетаріату. Ідеолог  подає  своє визначення  капіталу  через класову теорію. Шостий  підрозділ  містить погляди  К. Маркса на  проблему  заробітної плати  як результат перетворення форми вартості та ціни робочої сили.

У сьомому  розділі  основна  проблема присвячена  розкриттю  самого процесу  накопичення  коштів, тобто  мається на увазі капітал.  Кульмінацією  сьомого підрозділу  є формування всезагального для усіх  закону накопичення капіталу, який  звучить так:  капітальне накопичення  є результатом  збільшення  розмірів підприємств у ході  боротьби конкурентів і росту  абсолютної величини безробіття.  Таким чином  Маркс  доводить ідею  загибелі  капіталізму і  перемогу над ним робочого класу.

Другий  том книги «Капітал»  собою  складає  три підрозділи. В першому із них  автор  описує такий термін як капітал. На відміну  від своїх опонентів Сміта і Рікардо, Маркс  визначає капітал  як одну із форм  класово виробничих  відносин. У другому підрозділі Маркс торкається  концепції  швидкого  обороту капіталу. Ділення цього капіталу  на основний і оборотний є на його думку, подвійним характером праці. У третьому підрозділі, автор  присвячує  питання проблемі  процесу  виготовлення. Тому  кількість  вироблених  засобів  виробництва  в одному підрозділі повинен співпадати  з об’ємом  споживання в іншому.  При  широкому виготовлені, об’єм  виробництва  першого підрозділу повинен  бути більшим  за споживання у другому.

Зрештою  третій том книги повністю присвячений  проблемам  виробництва капіталістичного характеру. У цьому питанні слід звернути увагу  на  тенденцію норм  прибутку і пониження.  Кпітальний ріст  приводить до зниження  долі  перемінного капіталу, і в такий спосіб створює додаткову вартість.  Пониження  норми цієї  вартості  скорочує  собою  норму самого прибутку.   Додаткова вартість  може проявляти себе  у таких формах як  підприємницький дохід, прибуток від торгівлі, відсотки, рента.

Четвертий  том  розпочинається з історії розвитку  теорії  економіки  Карла Маркса. У ньому також  подається критика зі сторони  Адама Сміта і Давида Рікардо, а також інших представників  економічних поглядів.

Методологія   капіталіста  як не дивно бере свій початок  від першоджерел, зокрема від  ідеологів політичної  економіки Сміта  та Рікардо і їхньої теорії, що стосується вартості праці,  виробництва праці;  німецької класичної  філософії – від ідеї про діалектику і матеріалізм

Богдан Стрикалюк