racЕпоха Просвітництва характерна переоцінкою людських цінностей та зміною  суспільних орієнтирів , адже до цієї епохи існували зовсім інші ціннісні орієнтири. Наприклад  в  епоху античності, у центрі філософського світобачення  постає натурфілософія та антропоцентризм.  В епоху середньовіччя відбулися кардинальні зміни  відмінних  ціннісних  орієнтирів, людина дивилася на світ через призму теоцентризму. Епоха Відродження повернулася до шанування людини і центром всього сущого постає   гуманізм.

Саме гуманізм став знаковим для всієї епохи Відродження. Епоха Просвітництва знаменувалася раціоналізмом. Засновниками раціоналізму вважаються Бенедикт Спіноза, Рене Декарт, Гольтфрід Лейбніц. Раціоналізм – це своєрідний шлях пізнання світу  розумом людини . Саме розум став центральною темою філософів доби Просвітництва. Згадаємо великих французьких філософів Просвітництва: Монтеск’є, Вольтер, Руссо, Декарт, які вбачали головний рушійний чинник суспільства у людському розумі. Розум, на думку французьких просвітників є універсальною категорією суспільства . Завдяки розуму,  людина може мислити, а мислення породжує ідеї, а ідеї породжують науково-технічний прогрес.

Ми також можемо загадати відомий вислів Рене Декарта Cogito-  ergo sum  – Я мислю отже я існую . Саме цей вислів вказує на знаковість раціоналізму у добу Просвітництва. Раціоналізм став рушійним чинником переоцінки суспільно-політичного життя наприкінці  XVII століття – початку XVIIІ у Західній Європі, коли абсолютна монархія практично зникла у Європі і настав час великих буржуазних революцій. Саме раціоналізм епохи Просвітництва став початком  науково-технічного прогресу . В  епоху Просвітництва розпочали виникати мануфактури  і нові винаходи, які покращили життя людини.  Розпочався також рух на демократизацію суспільства та відміну  рабовласницького ладу у Європейських країнах.

Раціоналізм епохи Просвітництва поставив розум у центр філософської думки. Наступна епоха повністю заперечить Раціоналізм та розум. Відомий філософ Емануїл Кант повністю відкине розум, як центральну тему філософії,  навіть розробить цілу філософську систему критики розуму і  напише всесвітньовідомий філософський твір «Критика чистого Розуму», який повністю заперечить раціоналізм і у певній мірі висміє його сутність.

Ігор Дмитрук