Загальна характеристика

Персоналістська Субстанція (далі ПС)– тип субстанції, яку можна охарактеризувати, як емоційно ефектну та особистісну. Тобто в різних варіантах ПС приписується антропопатичні[1] властивості.

Імперсоналістська  Субстанція (далі ІС)– тип субстанції, яку можна охарактеризувати, як емоційно афективну та безособистісну. Тобто в різних варіантах в ІС відсутні антропопатичні властивості.

Чіткої межі між ІС та ПС провести неможливо, так як не існує чітких визначень поняттю «особистість».

Класифікувати субстанції ми будемо по наступним критеріям:

1) кількісна характеристика;

2) статус творця;

3) іманентність/трансцендентність;

4) статус пізнання;

5) патерналістичність;

6) тип субстанції.

Кількісна характеристика

Даний показник застосовується лише до природи конкретної субстанції. Якщо світогляд визнає лише одну єдину субстанцію, перед нами – моносубстанціоналізмом, якщо дві та більше – полісубстанціоналізмом. Якщо світогляд має монотеїстичні тенденції, то позначимо його наступним виразом: P~m.

Одиницею – «1» – у формулах субстанції позначається одиничність останньої. Має абсолютну та іпостасну форми.

1 (без індексів). Позначає субстанцію, яка позбавлена аватарів/іпостасей і т.д. Прикладами служить Бог у «абсолютному монотеїзмі»: Аллах (окрім суфізму), Ієгова у Свідків Єгови, Ахурамазда і т.д.

Майже всі ІС належать до цієї групи.

(одиниця із індексом «і»). Позначає субстанцію, якій приписується певна внутрішня множинність, або іпостасі і т.д. Приклади : Християнська Трійця, Єдиний Бог у індуїзмі та Богиня у вікканстві.

P~1 (із індексом «один»). Позначає субстанцію, яку можна розглядати, як єдину. Наприклад, «невиражений монотеїзм».

Р (скорочення від давньогрецького «полі» – багато). Приклад, язичеські боги, ками, духи.

Статус творця

Виділяємо два основних типа.

De (скорочення від давньогрецького «деміург» – творець). Позначає субстанцію, яка так чи інакше виступає в ролі творця. Приклад, Трійця, Єдинний Бог в індуїзмі, Бог у пандеїзмі, Брахма і т.д.

Nd . Позначає субстанцію, як не-творця/не-деміурга. Приклад, Природа, Бого-природа, Бодхисаттви, Деви і т.д.

Nd~de . Позначає субстанцію, як не-творця, але із тенденціями до творця. Приклад, Брахман у тхерваді.

Перший варіант назвемо деміургізмом, а другий – адеміургізмом.

Майже всі ІС характеризуються, як не-деміургічні.

Іманентність/трансцендентність

Замість ІС у схемах будемо використовувати поняття «Природа».

Tr . Виключно трансцендентна субстанція, яка повністю відділена від світу. Може, як рідко втручатися у світовий процес (нижня стрілка на схемі 5.1.), або зовсім не втручатися (перекреслена стрілка). Приклад, Бог у деїзмі та Пуруша в атеїстичній санкхі. У класичній класифікації частково відповідає деїзму.

 

Графіка 5-1Схема 5.1.

Виключно трансцендентна субстанція.

 

Im/Tr . Переважно трансцендентна субстанція, яка частково іманентна до світу. Приклад, Трійця, Ахурамазда, Ками, Вішну у двайті-веданті і т.д. У класичній класифікації частково відповідає теїзму(2).

Графіка 5-2

 Схема 5.2.

Переважно трансцендентна субстанція.

 

Tr/Im . Переважно іманентна субстанція, яка має деякий трансцендентний аспект. Приклад, Єдиний Бог у індуїзмі, Будда (Дхармакая) у дзен-буддизмі та філософії татхагатагарбхи і т.д. У класичній класифікації частково відповідає панентеїзму.
  Переважно іманентна субстанція.                                                                                                                            

  Графіка 5-3Схема 5.3.

 

 

 

Im . Виключно іманентна субстанція, яка або невіддільна від світу, або тотожна йому. Приклад, Природа, Бого-природа, Аллах у суфізмі і т.д. У старій класифікації частково відповідає пантеїзму та пандеїзму.

 

 Графіка 5-4Схема 5.4.

     Виключно іманентна субстанція.

зліва – тотожна світу; справа – невіддільна від світу                                                                               

                                                                                               

                                                                                             

Всі ІС мають іманентну складову.

Im/Tr~im. Субстанція переважно трансцендетна, але має тенденції до іманентності. Приклад, деякі язичеські культи із ознаками пантеїзму.

Im/Tr~tr. Субстанція переважно трансцендентна, але має тенденції до трансцендетності. Приклад, Нус в пізньостоїстичній інтерпретації.

Статус пізнання

Автор пропонує вести новий критерій, що характеризує субстанцію з точки зору її пізнання.

Ро (скорочення від латинського «позитівус» – позитивний). Позначає субстанцію, яка у значній мірі піддається вивченню, в тому числі і науковому. А також описується позитивними якостями. Приклад, Природа, Бого-природа, Локаята, Еволюція.

Li (скорочення від латинського «лімес» – межа). Позначає субстанцію, яка піддається частковому вивченню, але тільки містичному чи релігійному. А також описується негативними якостями. Приклад, Трійця, Язичеські Боги і т.д.

Ne (скорочення від латинського «негатівум» – негативний). Позначає субстанцію, яка крайнє важко піддається вивченню, або взагалі не піддається, та характеризується тільки негативними якостями, типу «неіснуючий». Приклад, Дао у даосизмі та Брахман у веданті.

Патерналістичність

Існує два основних параметра.

Ра (скорочення від латин. «патер» – батько). Патерналістична субстанція, в тій чи іншій мірі втручається у світ та опікується ним. Приклад, Ієгова, Єдиний Бог у індуїзмі, Бодхисатви, Духи і т.д.

Ар . Апатерналістична субстанція абсолютно не втручається у світ. Приклади, Природа, Бог у пандеїзмі, Пракріті, Бог у абсолютному деїзмі.

Ap~pa. Апатерналістична субстанція має певну тенденцію до патерсубстанційності. Приклад, Бог у відносному деїзмі.

Всі ІС є апатерналістичні, так як для патерналістичності необхідний особистісний аспект.

Тип субстанції

Класично визнаєтся два типа субстанцій.

Mа (скорочення від латин. «матеріальний»). Матеріальна субстанція є та, яку можна охарактеризувати, як «буття» : причину, наслідок, мотиви, конкретні речі. Приклад, Бог у містичному матеріалізмі, Природа, Пракріті і т.д.

Id (скорочення від латин. «ідеальний»). Ідеальною субстанцію є та, яку можна охарактеризувати, як «свідомість» : думки, загальні уявлення. Приклад, Трійця, Духи, Дао, Пуруша, Будда Аміда і т.д.

Ma|Id. Субстанція характеризується, і як ідеальна, так і матеріальна. Приклад, Логос у Геракліта та Нус в Анаксагора.

Підсумок

Перед тим, як виводити формули субстанції для різноманітних світоглядів, релігій та конфесій, ми систематизуємо показники.

Таблиця 5.1. Показники для Субстанції.

Спільні показники

Кількісна характеристика : 1один-єдиний (ііпостасний); Р – множинність.

Статус творця : De деміург ; Ndне-Деміург.

Іманентність/трансцендетність : Тr – виключно трансцендентний ; Іm – виключно іманентний ; Тrm – переважно іманентний ; Іmr – переважно трансцендентний.

Ступінь пізнання : Ро позитивно пізнаний ; Liобмежено пізнаний  ;

Ne – негативно пізнаний.

Тип Субстанції : Ма – матеріальний ; Іd – ідеальний ; Ma|Id поєднання матеріального та ідеального.

Показники ПС

Статус патерналізму : Рапатерналістський;  Ap –  апатерналістський.

Х – характеристика невизначена

 Автор статті: Андрій Дмитрук


[1]  Антропопатизм (від грец. «антропос» – людина, і «патос» – відчуття, біль) – приписування сутностям властивостей людської психіки.