Філософська логіка

Філософська логіка вважається широкою площиною для логічних досліджень. Її завдання полягає  у філософському осмисленні таких понять,  які використовуються сучасною логікою, результатів, які отримують внаслідок засобів символічної логіки. Також її застосовують щодо технічного апарату логіки до аналізу з перебудовою філософських проблем. Саме ж поняття «філософська логіка» є невизначеним, не використовується, а в науковій площині його взагалі розуміють по-іншому, як наукову дисципліну, визначення предмету, меж застосування та методів якої є неможливим.

900banner

Досить часто плутають терміни «філософська логіка» та «філософія логіки». » Read more

Аналітична філософія

  Аналітична філософія почала формуватися як інтелектуальна культура ХХ століття.  Відповідно, її започаткування належить різним мислителям, таким як Готліб Фреге, Джордж Мур, Бертран Рассел. Попередниками аналітичної філософії вважалися Арістотель, автори середньовічної схоластики, Гобс, Локк, Берклі, Юм, Міль, Декарт, Ляйбніц, Кант. Наслідуючи попередні філософські традиції, вона вивчає основи знань у різних формах – сенсуалістичній, емпіричній, раціональній тощо.

616967

Варто також зазначити, що в аналітичній філософії усі ідеї та методи людського досвіду, що були напрацьовані ще раніше, перебувають у тісному взаємозв’язку  з мовою як осмисленням досвіду. Вперше виникає поняття «логічний аналіз», введене Муром та Расселом. Останній охарактеризував метод дослідження та визначив назву філософського напрямку, використовуючи його на практиці. » Read more

Філософія символів і стала Планка

У даній статті буде далі розглянуто, яким чином до притчі про сіяча Євангелій і символу інь-янь причетна квантова фізика, її фундаментальні елементи: стала Планка і принцип невизначеності Гейзенберга.

Зробимо короткий екскурс у історію питання.

Свою сталу Планк вивів, стараючись зв’язати докупи процеси розподілу енергії у спектрі електромагнітного випромінювання у короткому і довгому діапазонах хвиль. Умовою, що дала можливість це вирішити, було допущення, що енергія випромінюється не суцільним неперервним потоком, а порціями світла, названими пізніше – квантами.         » Read more

ДИОНИС КАК МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ СОЛНЦЕ


Посвящаю эту статью Елизавете Левенцовой,
Госпоже моего сердца

Рассматривая столь сложный вопрос, как религия древних народов (в том смысле, в котором понятие «религия» применяет к систематизированным верованиям греков Ф. Зелинский[1]), необходимо понимать, что теоретическое ядро таковой религии принципиально недоступно непосредственному исследованию.

26_olympic-gods-14

Проблема связана не только с отсутствием необходимых канонических источников (из исследований таких мыслителей эпохи эллинизма, как, например, Павсаний или Плутарх, нам известно, что греческая религия по своей сути не имела строгой канонической структуры). Основная сложность связана с невозможностью для исследователя концептуализировать посредством научной терминологии фундаментальные основы любого духовного учения, имеющего в своём теоретическом ядре иррациональные элементы. » Read more

Роздум над промовою «Американський вчений» Р. В. Емерсона

220px-RWEmerson1859Текст промови «Американський вчений» був зачитаний в Кембриджі 31 серпня 1837 р. ХІХ ст. Для нас, жителів ХХІ ст., століття в якому жив Р. В. Емерсон, видається вже досить далеким й інколи незрозумілим. Це було століття швидких темпів розвитку, віри в майбутній прогрес та світлий розум людини.

Тому промова містить в собі певні повчальні ідеї, які вказують на те, як саме потрібно рухатися вперед молодому поколінню. Але, на думку промовця, Америка перебувала у своєрідному інтелектуальному «застої», який має бути подоланий: «… дрімаючий розум Америки розкриє свинцеві віки від сну і задовільнить очікування світу, запропоновувавши йому дещо вище, ніж зразки свого мистецтва в техніці» (С. 224). Ці слова по-своєму виявилися пророчими для ХХ ст. » Read more

Символи і асоціації

Наше життя наповнене зараз символікою більше ніж у минулі століття. Живопис, скульптура, музика, театр  і не тільки, насичені темами пов’язаними з абстракціями, асоціаціями, фантазіями. Світ безмежності і різноманіття, але він не несе у собі, по суті, конкретних знань, хіба що про емоційний внутрішній стан самих творців і їх шанувальників.

У цьому напрямку фантазії, тільки тепер обмеженої рамками їх доктрин, торують свій шлях і релігії, коли справа стосується древніх символів і їх значення. Вони, не зважаючи на свою «новизну», все таки проявляють велику прихильність до «святої» старовини – до древніх символів, розібравши їх у своє користування, і вкладаючи у них свій «новий» зміст благо, що старий давно загублений і втрачений. У цьому, в принцип, немає нічого поганого. Можливо завдяки саме своїй «святості» символи далекої старовини і змогли дійти до нашого часу. Але тут є одне – але. Може виявитись, що значення – істинне значення символів, якщо таке буде відновлене – буде суперечити «унікальності» цих релігій, «новизні» їх доктрин, істинності тільки їхнього «Бога». Це може стати каменем спотикання на шляху їх сприйняття  і прийняття. » Read more

Ананда Кентиш Кумарасвами . Танец Шивы

shiva-dance-256x300Господин Тиллайского Двора исполняет мистический танец

Что это, милый?

Тирувасагам, XII, 14.

Среди величайших имён Шивы встречается имя «Натараджа» – «Господин Танцоров», или же «Царь Актёров». Космос – это Его театр, в Его репертуаре множество разнообразных движений, Сам Он – актёр и зритель одновременно:

Когда Актёр бьёт в барабан,

Каждый приходит на представление;

Когда Актёр собирает свой реквизит,

Он одинок в Своём счастье. » Read more

Феномен свідомості

c2787df-280_186-43Що таке феномен свідомості у філософії? Річ у тім, що сучасна  людська свідомість, безсумнівно, є  продуктом  або ж, інакше кажучи, результатом історичного досвіду  людства, розвитку багатьох поколінь. Для розуміння сутності свідомості потрібно звернутися до витоків її зародження. Розвиток свідомості відбувався паралельно із тваринною психікою. Так, з виникненням виду Homo Sapiens утворилися необхідні умови для появи людської свідомості. У живих організмів від початку  виникає така основа психіки як відображення, за допомогою якої відбувається відтворення  ознак, властивостей об‘єкта. Живий організм зазвичай володіє двома  властивостями – подразливістю  та чутливістю. Відображення – це інформаційна взаємодія, оскільки передавати інформацію, залишаючи про себе пам’ять в іншому, можливо. Інформацією можна вважати усе те, з чим живий організм взаємодіє.

Форма розвитку свідомості простих організмів, що здатні відповідати на вплив навколишнього середовища, стала називатися подразливістю. Вона характерна пристосуванням організму, наприклад, рослини, тварини до оточуючого середовища. Така стадія психіки отримала назву сенсорної. Більш адаптовані організми набули здатності  сенсорної (слух, зір, нюх, дотик) психіки та відображення окремих властивостей об‘єкта (мається на увазі колір, форма, температура). » Read more

Ігумен Афанасій Берестейський – мученик за православну віру

afanАфанасій  народився  близько  1595 року  в  Бересті.  Походив    з  родини  шляхтичів  Филиповичів.

Навчаючись  у братській школі  здобув   церковну освіту,  пізніше  поступив  до Віленської  школи,  займався  вчителюванням  в родинах  шляхтичів,  сім років  був вчителем  в будинку  канцлера  князівства  Литовського  Льва Сапіги. У 1627 р. –  у Свято-Духівському  монастирі  в місті  Відень  приймає  чернецтво. У 1623 році був  піднесений  до сану  ієромонаха.

У  1640 році  по проханні  братства  міста Берест  призначається  намісником монастиря  преподобного Симеона Стовпника. Завдяки  діяльності  ігумена  Афанасія, його ревному  служінню Богу,  міцному  стоянню  за захист  православної  віри  було навернене  » Read more

Основні етапи розвитку науки

У ранньому  людському  суспільстві існували  нероздільні  пізнавальні  та  виробничі  види діяльності.  Поступово  сформовані  від початку  знання  мали по суті  практичний  характер,  виконували таку собі   керівну  роль  визначених  видів  людської діяльності. Накопичення  люських  знань   стало  передумовою  виникнення  майбутньої  науки.  Але  для  її появи  потрібні були належні  умови,  що   впершу  чергу  визначалося  через  ступінь розвитку  виробництва  та  суспільних  відносин,    поділ  розумової та фізичної  праць з наявністю  культурної  традиції.

наука1

Такі  умови  існували  у Стародавній  Греції в ІV столітті,  тут  вперше   були створені  теоретичні  системи.   Античними філософами   Фалесом  та  Демокріт  пояснювалася  реальність  через  призму  природніх  начал  на противагу  самій  міфології.  » Read more

Макарій Канівський – преподобномученик, захисник православ’я

Макарій-КаневськийМакарій Токаревський  народився 1605 року  в рідному  місті  Овруч, яке  на той час входило  у Волинську  губернію.  Його  родина  є наглядним  прикладом  хранителів  православної  віри. Дитинство  Макарія   та навчання  проходили  в Упенському  монастирі Овруча. Саме  тут  молодий  Макарій  прийняв  чернечий  сан,  спочатку  був  послушником,  і  таким чином  досягаючи  духовного  зростання  невдовзі  стає архімандритом. У 1660 році  він  призначається  настоятелем  в Овруцькому  чоловічому монастирі.

Веде  активну  проповідницьку  і місіонерську  діяльність,  десять років  віддає  боротьбі з  католицьким  орденом  ченців – домініканців,  які намагалися відібрати  матеріальну  власність,  майно  у  монастирської братії в Овручі  і вигнати їх. » Read more

Поняття і природа цінностей

Філософські   поясненя  про    природу  та цінність  в   різну  історичну  епоху  не були однаковими.  Поступово    формується    філософська  наука,  головним завданням  якої  є  вивчення  ціннностей  та їхньої   природи.  Її  стали називати аксіологією  ( у перекладі  з грецької  мови означає – слово,  вчення про цінності). Тепер  детально  розглянемо  як сприймалася  ця наука  у  різні історичні  періоди.

Bet9

Наприклад  в античності  і середньовіччі   цінності   стали   ототожнюватися  з  буттям, не відокремлюючись  від нього,  розглядалися  як  такі, що  перебувают у бутті. Беручи  до уваги  філософію  Сократа   та  Платона  можна  сказати,  що  основними  її питаннями  поставали  цінності: що є благом?  » Read more

Два товариші (притча)

Два товариші проходили через ліс, мокрий після дощу. До їхніх чобіт поналипали згустки важкої глини, але вони йшли, прагнучи знайти деревину для господарських потреб. Один з них, столяр, паличкою зішкрібував з чобіт глину:

– Фе, яке болото, – сказав невдоволено, – тому і верб тут багато, а що з верби зробиш?

tov

– Ной за велінням Бога із сосни зробив ковчег, дивись, які високі смереки та явори! – » Read more

Думки щодо книги Максима Балаклицького «Писання і Політика» (Вибір між Богом та країною)

(Вибір між Богом та країною)

Не переказуватиму змісту книги Максима Балаклицького, а сконцентруюсь на аналізі основних ідей, закладених у ній. Як на мене, сьогодні наша країна та і увесь світ переживає не лише війни, лихоліття, геноциди, тотальну несправедливість, але й глибоку релігійну кризу. Сучасне людство вступило в гаджетну епоху, де комп’ютери дають людині багато того, що не було доступним ще років 10 тому.

в

З приходом епохи технологій людина стала на шлях переосмислення власного буття, у розвинутих країнах розпочалася масова безрелігійність, люди перестали вірити у вищу силу, яка їх створила, людина стала на шлях обожнення самої себе та своїх винаходів. Незважаючи на те, що люди винайшли нові технології, вони не припинили вбивати один одного, війни йдуть на всіх континентах. » Read more

Про важливість молитви та віри у християнському житті

Сучасне  сьогодення  надто  заклопотане  мирськими справами,  мало  приділяє  уваги  молитві  Богу,  думає  лише про  вигоду, корисливість,  не спиняючись люди  гоняться  навипередки  за  матеріальною славою, забувають про чудеса.  Одні  в  них вірять,  другі  –  підходять з обережністю,  треті – остерігаються,  четверті  –  не розуміють,  п‘яті  –  насміхаються,  шості – сумніваються у їхній правдивості, інші ж просто не вірять у них.

іііф

Коли  народжується  дитина  з утроби  матері  на  світ, хіба  ж це не  чудо Боже?  Вона  стискає  свої маленькі  рученята  в кулачки, беручи до  себе    владу  над  світом  » Read more

1 2 3 92