Поняття матерії у філософії

materiaНайбільшою проблемою  у філософії  поряд з  поняттям «буття»  постає  матерія.  Матерію  відносять до філософської категорії, оскільки  вона сама  позначає  об’єктивну  реальність,  яка  подається  людині  у її  відчуттях і  може існувати  незалежно.  Спроби  визначити  поняття «матерія»  були здійснені  античними філософами.  Вони ототожнювали  матерію  із якимось типом  речовини.  Фалес уподібнював  матерію  воді,  Анаксімен – повітрю, Геракліт – вогню, Демокріт – атому, Арістотель – чотирьом  природним стихіям.   За поглядами  Анаксімандра першопричиною   створеного   є апейрон – безкінечна, безмежна, субстанція, що змінюється.

Подальший  розвиток  матерія   отримала   у   працях метафізиків  –  матеріалістів,  які не були  зосереджені  увагою   на  філософському  аспекті   проблеми її ж  самої, скеровані на вияв  фізичних  властивостей. Прекрасно розуміли,  що  матерію   ототожнювати  з конкретними  видами речовини  не можна.   Філософи Нового часу   розуміли   матерію   у вигляді  речовинного  початку,  що відрізняється  від  конкретних тіл,  сповнених  різних  властивостей.  Для  Френсіса Бекона    вона  (матерія)   є сукупністю   частин,  проте природа –  матеріальних справ.

Для  французьких  матеріалістів    Гольбаха, Дідра    матерією вважаються усі існуючі тіла, які  сприяють людині , викликаючи у неї  відчуття.    Людвіг  Фейєрбарх   розуміє  під  поняттям «матерії»  щось зовсім інше, ніж  його філософи-попередники – природу  в багатоманітності   усіх  її проявів,   розглядає  людину  не як  духовний  суб’єкт,   а  біологічну  істоту.  Проте  з еволюцією  філософії   та науки  це поняття  починає втрачати  конкретні  чуттєві   риси,  одночасно стаючи   абстрактним.  Матерія   у філософії   діалектиків – марксистів, тобто  мається  на увазі    власне   об’єктивна   реальність   є  передусім  філософською категорією,  що  висловлюється своїм   існуванням  поза,  а також  самостійно  від  свідомості,  відображаючи її саму.

Існувала  також точка зору  матеріалістів – ідеалістів,  які  стверджували, що матерія  не можу бути  об’єктивною  реальністю.   Для  ідеалістичного суб’єктивізму  Джорджа Берклі та Маха  матерія  вважається  комплексом відчуттів  тоді  ж  як для  об’єктивного ідеалізму  Пдатона  та Георга Гегеля   матерія  є   породженням   духу  або ж інакше кажучи  іншобуттям   ейдосу  (ідеї).  Чи існують  сьогодні вироблені  фундаментальні  ознаки  матерії  в сучасній  філософії?

Таку фундаментальну характеристику матерії  вперше  вдалося  надати  доктором  філософських наук  Леонідом Павловичем Станкевичем.

Він  зробив  своєрідну  характеристику  щодо  концепції  матерії  наступним чином. Він  вважає, що матерія  є:

 • один  із проявів  буття;
 • об’єктивною реальністю,  що надається людині   у  її відчутті  і може існувати  незалежно  від  них;
 • підпорядковується своїм закономірностям,  незалежним від  волі, людського бажання,  сила,  що чинить супротив  людській  діяльності;
 • може існувати   у  різного  виду  речах та не існувати  у чистім  вигляді.   Являє  собою надсистему,  що  об’єднує навколо  себе  інші.  Самої по собі матерії немає, оскільки  існують лише  її об’єкти,  процеси  їхньої взаємодії.  Речі  не можуть  бути  складовою матерії,  і тім  є елементами її  ж самої;
 • Вона є тілесною, тобто  у кожному   об’єкті матерія становить  над систему, що містить зміст,  за допомогою  якого  матеріальний об’єкт  має здатність  впливати   на  речі матеріального  характеру  (маються на увазі   взаємодії,  явища,  дифузії та відображення);
 • Вона міняється, проте не знищується.  Тому формою  її існування  є рух –  можливість різних  матеріальних об’єктів  до змін.  Тому завдяки   руху  матерія  може розвиватися  у різні  речі.

 Богдан  Стрикалюк

 

 

 

 

 

 

Обговорення: 5 коментарів
 1. Гусейн Гурбанов, Баку, Азербайджан сказав:

  Для того, чтобы представить ИЗНАЧАЛЬНОЕ БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО (изн. БП-о) разновидно ЭЛЕМЕНТНО (Эл-тно) завершённым НЕОБХОДИМО И ДОСТАТОЧНО (НИД-о) постулировать присутствие в нём двух Эл-тов с ПРОСТО и СЛОЖНО/ замкнуто системно проявляемыми СУЩНОСТЯМИ (Сщ-ями), а для представления изн. БП-а разнородно Эл-тно завершённым НИД-о постулировать присутствие в нём ещё одного Эл-та – Всевышнего и Всемогущего Бога – имеющего незамкнуто системно проявляемую Сщ-ь. Нетрудно предположить то, что уже при НИД-ном минимальном прирашении НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ (неМ-ой Сс-ей) Сщ-и Бога – Духа Божьего – НИД-о минимально нисходяще направленно постоянно развёртываемой от М-ой Сств-ей Сщ-и Бога происходит преодоление противопроявляемости Его Сщ-и вследствие распада Сщ-ей ПРОСТО и СЛОЖНО ввиду блокирования исхождения восходяще направленно постоянно развёртываемых неМ-ых Сс-их их Сщ-ей. На основе М-ых Сс-их от бывших ПРОСТО и СЛОЖНО Богом развёртываются Сщ-но противопроявляемые (Адаму изначально противостоят ангелы в числе которых ещё не проявившийся сатана) Эл-ты производного БП-а. /остальное изложено в завершающем варианте «Кратчайшей философии бытия»/
  Завершая начинания Зенона на примере парадоксов разносторонне показавшего абсурдность применения МЕТОДА ЗАВУАЛИРОВАННОГО ОТРИЦАНИЯ (МЗО) к сфере чувственно постигаемого, основанного на отождествлении с математической точкой составляющих этой сферы, Леметр санкционировал законность применение МЗО к сфере умопостигаемого! Баланс в постижении обоих сфер нарушенный констатациями элейца «восстановился» благодаря предположениям бельгийского священника-физика… Не разобравшись с сутью апорий трудно противостоять научной интерпретации космологического вопроса!

  Відповіcти
 2. Гусейн Гурбанов, Баку, Азербайджан сказав:

  Зенон раскрыл картину дискредитации как фиксируемого в ОТНОШЕНИЯХ (Отн-ях) с Сс-ими сферы ЧУВСТВЕННО ПОСТИГАЕМОГО объективного /Отн-ях №2/, так и самих Отн-й №2 с их представляющим пространственно-временным континуумом, что, однако, не могло удержать тех, кто легко оперирует зафиксированным в Отн-ях №2 от попыток:
  1. дискредитации Отн-й с Сс-ими сферы УМОПОСТИГАЕМОГО объективного /Отн-й №1/ и их представляющего БП-а понятиями «изотропная однородность», «сингулярность» не отвечающим требованиям принципа качественно и количественно Эл-тной НИД-ости для представления изн.БП-а – так полагается базис для космологии.
  2. экстраполяции фиксируемого в Отн-ях №2 на Отн-я №1 – так посредством понятий ложных для Отн-й №1, но верных для Отн-й №2 развёртывается надстройка космологии. Неудивительно, что доказательной базой для такой «науки» должен был стать канувший в бесперспективность БАК (большой андроидный коллайдер).

  Відповіcти
 3. Гусейн Гурбанов, Баку, Азербайджан сказав:

  Резюме статьи «О Боге-Творце, Зеноне и космологических заблуждениях»:
  1. При РАЗВЁРТЫВАНИИ (разВ-нии) протяжения Духа Божьего за уровень изначального разВ-ния происходит сВ-ние максимально разнородной с Божьей Сщ-ью минимально численно Эл-тной однородности (оРд-и №1) и Бог на основе ставших неактивными М-ых Сс-их от оРд-и №1 разВ-ет минимально разнородную с Его Сщ-ью максимально численно Эл-тную однородность (оРд-ь №2), процесс сВ-ния которой начнётся в известный Богу момент времени (являющуюся моментом достижения цели рВ-ния оРд-и №2) начавшуюся с момента завершения разВ-ния оРд-и №2 . С возвратом протяжения Духа к уровню изначального разВ-ния вновь разВ-ется оРд-ь №1 – потенциал Бога для осуществления превращений оРд-и №1 в оРд-ь №2 и оРд-и №2 в оРд-ь №1 беспределен! «Большой Взрыв» это один из череды атеистических абсурдов!
  2. Существование Бога не доказуемо научно, т.е. проявления Божьей Сщ-и не фиксируемы в Отн-ях №2!

  Відповіcти
  1. Іван сказав:

   Не доведено, що Бог існує, але і не доведено, що Бога немає. Я людина яка вірить в Бога. Тому початок мав бути всього . І цим початком був Бог

   Відповіcти
 4. Гусейн Гурбанов, Баку, Азербайджан сказав:

  Лаконично о человеческой сущности.
  ПРОЯВЛЕНИЯ /составляющих сущность/ человека в:
  1. подлежаще статусных для них чувственно постигаемых отношениях ФИКСИРУЮТ (Ф-уют) ПРОЯВЛЕНИЯ Земли в ФОРМАХ /их количественной представленности/: при завершении ряда внутриутробно, т.е. не непосредственно от поверхности Земли Ф-уемых, ФОРМ /от МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ (МнмВ-ой) ФОРМЫ /Мн1/ по МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ (МксВ-ую) ФОРМУ /Мк1// рождением закладывается начало ряда непосредственно от поверхности Земли Ф-уемых ФОРМ /от Мн2 по Мк2/ при завершении которого смертью основывается начало ряда непосредственно в поверхности Земли Ф-уемых ФОРМ /от Мн3 по Мк3/.
  2. надлежаще статусных для них умопостигаемых отношениях Ф-уемы /как Ф-ующие ПРОЯВЛЕНИЯ Земли/ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ангелов и сатаны закреплёнными за человеческим индивидом.

  У лиц имеющих нарушения в механизме Ф-ования (у страдающих болезнью дауна и т.д.) в ряду от Мн2 по Мк2 не присутствует МнмВ-ая ФОРМА проЯ-й Земли обеспечивающая самопропитание человеческого индивида /Мн4/: у однояйцевых близнецов независимо от расстояния на которое они по жизни друг от друга удалены Ф-уются почти идентичные Мн4. Ошибочно принявшие Мн4 за начало ряда ФОРМ жаждут воображаемого Ф-ования иллюзорной Мк4 – становятся рассадниками бредовой идеи достижения мирового господства и бессмертия: одержимые миражным направлением к Мк4, не понимают, что следуют лишь к Мк2 от которой смерть переносит к Мн3 и, потому, не оставляют завещаний вовсе! Коран обязывая распределить своё имущество заблаговременно перед тем как покинуть этот мир ясно очерчивает путь истинного верующего оберегая, тем самым, от напасти заряжения бредовыми идеями.
  «Предписано вам, когда смерть приближается к кому-либо из вас, и он оставляет после себя добро, оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных», (сура «Аль-Бакара», аят180).
  (продолжение следует)

  Відповіcти

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Пошук
Дмитрук Игорь о появлении и трансформации мистицизма

Рубрики
Ми у Facebook